Klik op het organigram voor meer informatie over een bepaald item.

Open studiehuis

Leerlingen van het tweede jaar kunnen een beroep doen op het ‘Open Studiehuis’. Dit voorziet in een regelmatige remediëring door leerkrachten voor de vakken wiskunde en Frans. In het derde jaar is er een open studiehuis voor wiskunde.

Het initiatief start in oktober. Dagen en uren waarop de remediëring plaatsvindt, worden u via een brief meegedeeld. Zij zijn ook hieronder al te vinden.

Remediëring voor andere vakken gebeurt steeds in samenspraak met de betrokken vakleerkrachten.

 

Maandag

Dinsdag

Donderdag

vrijdag

 

Frans
2de jaar

 

 

A. Vermeulen

B006

 

 

wiskunde
2de jaar

 

N. Basten
B006

 

 

 

 

wiskunde
3de jaar

 

L. Paelinck

B012

 

 

 Studiebegeleiding Op School (SOS)

Het huidige model van leren gaat in eerste instantie uit van een homogene groep en een homogeen leerproces: iedereen leert hetzelfde op dezelfde manier. Het is aangetoond dat herhaaldelijk lezen, onderlijnen, kleuren en overschrijven nauwelijks effect hebben op leren. SOS 2.0 wil hier verandering in brengen door de diversiteit aan talenten als een kans te zien, als de motor tot leren. We willen graag in beeld brengen wat leerlingen goed kunnen. Dit doen we op basis van de talentfocus. Als we de sterktes van leerlingen in kaart brengen, dan kunnen we ze ook inzetten om beter te leren. Iemands talentfocus kan onderverdeeld worden in vier categorieën: innovatief, probleemoplossend, uitvoerend en sociaal.

Tijdens een eerste gesprek gaan we op zoek naar de talentfocus van de leerling. Op deze manier kunnen de verschillende vaardigheden waar de leerling op scoort, ingezet worden om hem/haar op een positieve manier te kunnen helpen. We starten met één studiestrategie voor één vak. Het is belangrijk dat de leerling bereid is om deze nieuwe studiestrategie uit te proberen.

Tijdens de volgende sessies wordt geëvalueerd of de nieuwe studiestrategie de gewenste resultaten opbrengt en kan er een tweede studiestrategie geinstalleerd of vervangen worden. We nemen ook voldoende tijd voor het opstellen van een realistische studieplanning.

Het team bestaat uit volgende leerkrachten: G. Vandenberghe, M. Noelanders, E. De Brouwer, M. Goossens en M. Van Caelenbergh, L. Droeshout

Inschrijven kan via contact met Mevr. Grysolle (directie)..

Nederlandse taalondersteuning

De leerkrachten Nederlandse taalondersteuning (L. Martens en I. Uyttenhove) ondersteunen leerlingen die problemen hebben met de schooltaal.
Enerzijds richten we ons op moedertaalsprekers van het eerste jaar die een achterstand hebben op het gebied van lees- of schrijfvaardigheid. Via remediëringssessies werken we de leerlingen bij. Om eventuele problemen op te sporen maken we gebruik van de software Diataal en een zelf ontworpen schrijfoefening. Anderzijds begeleiden we anderstalige nieuwkomers. We willen hen helpen om zo snel mogelijk hun weg te vinden in de Nederlandse schooltaal.

Nederlandse taalondersteuning

moedertaalsprekers

anderstalige nieuwkomers

1A

 • leesvaardigheid
  • screening Diataal oktober
  • individueel remediëringstraject (indien nodig)
  • screening Diataal mei, naargelang het eindresultaat wordt verder (beperkte) opvolging voorzien in 2A of externe begeleiding voorgesteld.
 • schrijfvaardigheid
  • screening via oefening in de les Nederlands
  • individueel remediëringstraject (indien nodig)
 • wekelijkse sessies
 • individueel traject
 • focus op vaardigheden
 • specifieke (vakgebonden) onderwijsnoden
 • een luisterend oorSocio-emotioneel

Doe je verhaal.
Wij zullen luisteren.

Conflicten & problemen

Voor wie?
• Als de leerling een ingrijpende gebeurtenis (ongeval, pesten, schooljaar dubbelen, echtscheiding van de ouders, enz…) heeft meegemaakt en daarover wil praten.
• Als er thuis moeilijkheden zijn met ouders/broer/zus .
• Als de leerling op school problemen heeft met bvb. vrienden of leerkrachten.
• Als de leerling iemand wil die naar hem luistert.
• Als de leerling vragen heeft over drugs, alcohol, seksualiteit,…

Door wie? Catherine Broekcx, Karolien Jacobs, Veerle Van Vaerenbergh, Elfi Van de Maele, Nele Cobbaut, Anja Van Hove, Sofie Wauman
Waar? Volgens afspraak met de leerkracht

Verlies & Rouw
Voor wie?
• Als de leerling verdriet heeft door een ingrijpend verlies.
• Als de leerling het moeilijk heeft om de dood van een dierbare te verwerken.
• Als de leerling een plaats wil geven aan zijn verdriet op school.
• Als de leerling het moeilijk heeft met het ziekteproces van iemand uit zijn omgeving.
• Als de leerling worstelt met onverwerkt verdriet.
Door wie? Veerle Timmerman
Waar? Volgens afspraak met de leerkracht


Iks leerlingen: vertrouwensleerlingen

Voorzitter IKS:
Manfred Moortgat

Leerkrachten IKS:
Yoko Eeckhout
Lien Verhaeghe

De IKS-leerlingen of vertrouwensleerlingen zijn leerlingen van het 4de , 5de en 6de jaar die opgeleid worden/zijn om het welbevinden van alle leerlingen van de eerste graad te bevorderen. In het 4de jaar krijgen deze leerlingen een opleiding in verband met sociale vaardigheden, groepsdynamiek, … die ze dan in de volgende jaren actief gebruiken tijdens het onthaal van de nieuwe leerlingen, het peter- en meterschap gedurende het hele schooljaar, de organisatie van de anti-pestdag en tal van andere activiteiten voor de leerlingen van de eerste graad.


Interne leerlingen begeleiding (ILB)

Naast onze samenwerking met het CLB (=centrum voor leerlingenbegeleiding uit Aalst) beschikt onze school ook over een cel Interne Leerlingen Begeleiding (=ILB). Dit ILB bestaat uit leerkrachten die beschikbaar zijn om leerlingen met leerproblemen en socio-emotionele problemen te helpen.
Deze leerkrachten zorgen voor de eerste opvang.


Pesten is een pest

Pesten is een pest, en daar wil onze school iets aan doen. Zowel preventief als actief. Een pestvrije school bestaat niet, hierover hoeven we ons geen illusies te maken. Toch willen we de uitdaging aangaan om op alle manieren pesten te voorkomen en te bestrijden.

Stappenplan pesten

Pesten is een probleem dat zich hoofdzakelijk situeert in de eerste graad. Het preventiebeleid is dan ook vooral gericht op deze eerste graad. In de tweede en derde graad beperkt het zich tot enkele losstaande gevallen.


 

leerlingniveau

klasniveau

graadniveau

schoolniveau

Preventie

IKS-leerlingen : eerste aanspreekpunt

IKS-leerlingen: regelmatig gezamenlijke middagactiviteit. IKS-leerlingen organiseren soms, in samenspraak met de klassenleraar, een extra – muros-activiteit voor hun klas, beide ter bevordering van de klassfeer.

IKS-leerlingen organiseren minstens 1 keer per jaar een groepsbevorderende activiteit voor alle leerlingen van de eerste graad (vb. halloweenfeest, kerstfeest).

IKS-leerlingen organiseren activiteiten tijdens de Vlaamse anti-pestweek (febr) voor leerlingen van de eerste graad, deze activiteiten worden zichtbaar gemaakt voor alle leerlingen van de school (vb. ballonnen oplaten tegen pesten, anti-pestslogan op IKS-kasteel, dansen tegen pesten, vertrouwensspelletjes, …).

Medewerking van de IKS-leerlingen aan de organisatie van de eerste schooldag: onthaal van leerlingen 1ste jaar en nieuwe leerlingen van andere leerjaren, speelse kennismaking met de school en met elkaar voor de leerlingen van het 1ste jaar, rondleiding van de nieuwe leerlingen van andere leerjaren.

 

Klassenleraar/hulpklassenleraar als aanspreekpunt.

Lessen leefsleutels
(1 lesuur/week): thema pesten maakt deel uit van het lessenpakket. “verbindende communicatie” via het lessenpakket “Leef!”.

Organisatie van de anti-pestdag “Kies kleur tegen pesten” (oktober).

 

 

Mevr. Van De Maele, Mevr. Broeckx, beide leerlingenbegeleider en aanspreekpunt (werken met no-blame en verbindende communicatie)

 

Directie als aanspreekpunt.


Registratie

Leerling kan probleem melden bij IKS-leerlingen,klassenleraar, directie. Ouders melden probleem bij klassenleraar of directie.

Medeleerlingen melden probleem bij IKS-leerlingen, klassenleraar, directie.


Aanpak

Elke melding wordt ernstig genomen en leidt tot het doorlopen van volgende stappen tot het pesten ophoudt.
1.   Diegene die gepest wordt, neemt contact op met IKS-leerlingen, klassenleraar of directie
2.   Bespreking van het probleem met leerkracht leefsleutels en /of klassenleraar
3.   Bespreking van het probleem in de klas door leerkracht leefsleutels en/of klassenleraar
4.   Bespreking van het probleem met de directie en alle betrokkenen (pesters en gepeste) volgens de
       no-blame aanpak
a.   Eerste gesprek: gepeste - directie
b.   Tweede gesprek: pesters (melding aan de ouders via de schoolagenda) - directie
c.   Derde gesprek: confrontatie tussen beide partijen o.l.v. de directie om tot een oplossing te komen
5.   Sanctionering van de pesters indien het pesten aanhoudt
Relaxatie

Voor wie?
• Als de leerling nood heeft aan rust.
• Als de leerling (te) veel stress ervaart.
Wat gebeurt er? Door eenvoudige technieken en oefeningen leert de leerling zich te ontspannen en zijn zenuwen en stress om te zetten in rust. Toepasselijk bij toetsen, mondelinge oefeningen, proefwerken… dus bij drukke, stressvolle en moeilijke(re) momenten.
Door wie? Leen Moens
Wanneer? maandagmiddag
Waar? CMUZ

Remediëring en bijlessen

Wat wordt verstaan onder remediëring?

De vakleerkrachten hebben gedurende de eerste lessen een aantal afspraken gemaakt en tips meegegeven voor het verwerken van de geziene leerstof.
Wie moeilijkheden ondervindt met een bepaald vak, kan bij de eigen leerkracht terecht voor extra ondersteuning, d.w.z. voor remediëring.

Remediëring wordt aangeboden bij afwezigheid van korte duur of wanneer de leerlingen bepaalde onderdelen van de leerstof niet begrepen hebben.

In een eerste fase zal de leerkracht een aantal opdrachten meegeven, die beschouwd worden als remediëringsoefeningen:
• de notities van het vak in orde houden en zoveel mogelijk zelf verwerken,
• voorbereidingen maken op de volgende les,
• samenvattingen maken van de geziene les,
• extra oefeningen maken in verband met de geziene leerstof,
• verbeteren van fouten op de toetsen.
De leerlingen worden geacht deze opdrachten zo goed mogelijk te vervullen en ze voor te leggen aan de leerkracht.

Indien blijkt dat, ondanks dit remediëringsaanbod, de problemen blijven bestaan en de leerling extra uitleg nodig heeft, zal de leerkracht een concrete afspraak maken die vermeld wordt in de planningsagenda of op het rapport.
Specifiek voor de eerste graad kan voor Nederlands, wiskunde en Frans hiervoor doorverwezen worden naar het “open studiehuis” (zie p. 36 van deze brochure).

Na elke proefwerkperiode kan de klassenraad één of meer vakantietaken opleggen voor vakken waarvoor de leerling zwak of onvoldoende presteert; de betrokken leerkracht beslist zelf of hieraan een toets gekoppeld wordt.

Ook deze taken maken deel uit van het remediëringsaanbod en moeten dus met de nodige zorg uitgevoerd worden.

Wat verstaat de school onder ‘bijles’?

Bijles loopt meestal over een langere periode, wordt buiten de schooluren gevolgd en is bezoldigd. Een leerkracht mag in elk geval nooit bijles geven aan eigen leerlingen, zelfs niet als het over een ander vak gaat.
De school organiseert geen bijles, maar kan eventueel wel doorverwijzen. Bijles zal aangeraden worden:
• wanneer de vraag om remediëring steeds opnieuw wordt gesteld over het geheel van de leerstof of over een groter onderdeel ervan,
• wanneer er een duidelijk tekort aan inzicht en kennis blijkt in de basiskennis van de leerstof.

Opvolging waarschuwing

Op het einde van het vorige schooljaar kan een leerling een waarschuwing gekregen hebben voor een vak. Dat betekent dat de leerling extra aandacht zal moeten besteden aan dat vak gedurende het daaropvolgende schooljaar. De vakleerkracht zal de leerling begeleiden door middel van het document “remediëringstraject”; de verantwoordelijkheid ligt echter wel bij de leerling zelf. Hij/zij moet aan de hand van vermelde opdrachten bewijzen dat hij/zij zich extra inzet voor dit vak en een merkbare positieve evolutie doormaakt.