Algemene studiebegeleiding

Er wordt een vast remediëringsmoment voorzien voor elk vak
- Remediëring bestaat uit:
• Extra oefeningen maken (tijdig ter nazicht indienen)
• Verbeteren van toetsen
• Schriftelijke voorbereiding van toetsen indienen
• Extra uitleg door de leerkracht
• Open studiehuis
• Oefenen op digitale oefensite die de leerkracht aanwijst
- Remediëring kan zelf aangevraagd worden of door de leerkracht opgelegd worden na een tekort of afwezigheid.

Open Studiehuis

Leerlingen van de eerste graad kunnen een beroep doen op het ‘Open Studiehuis’. Dit voorziet in een regelmatige remediëring door leerkrachten voor de vakken wiskunde, Frans en Nederlands. Het initiatief start in oktober. Dagen en uren waarop de remediëring plaatsvindt, worden aan de leerlingen en ouders via Smartschool meegedeeld. Remediëring voor andere vakken gebeurt steeds in samenspraak met de betrokken vakleerkrachten.

Taalondersteuning

In het kader van het Masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs zijn wij als school verplicht de taal te screenen van leerlingen die instappen in het secundair onderwijs.
Een eerste test zal tijdens de maand september afgenomen worden. Dit gebeurt (voornamelijk) in de lessen Nederlands. Aan de hand van de software Diataal zal gedurende twee lesuren het leesniveau van uw zoon of dochter getest worden. Begrijpend lezen is immers een zeer belangrijke vaardigheid die doorheen de hele schoolloopbaan een cruciale rol zal spelen.
Op basis van de resultaten van deze eerste test wordt achteraf – indien nodig – een individueel remediëringstraject voorgesteld. Aan het einde van het schooljaar wordt met een tweede test de evolutie van het leesniveau van uw zoon of dochter in kaart gebracht.
In januari volgen ook een luister- en schrijfvaardigheidsproef.